Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Wat hebben we gedaan?

 

In de afgelopen 4 jaar hebben wij onze stinkende best gedaan om voor uw belangen op te komen. Natuurlijk kunnen we niet alles beschrijven wat er is gebeurd, maar hieronder kunt u zien wat we op belangrijke punten hebben gedaan. Als u vragen heeft - bijvoorbeeld over andere onderwerpen - dan kunt u gewoon een e-mail sturen: fractie@zozoetermeer.nl.

Hieronder leest u over:

 • Contact met u
 • Afvalbeleid
 • Bouwplannen
 • Initiatiefvoorstel 'Stedenbouwkundige Buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin'
 • Zorg & Wmo
 • Parkeerbeleid
 • Toegankelijkheid / Open Stad
 • Amendementen & moties
 • Financiën voor de stad

Contact met U

Zó! Zoetermeer komt normaal gesproken iedere maand in een van de wijken met u praten. In de afgelopen periode is dat minder geweest vanwege de lockdowns. Op die momenten hebben we u uitgenodigd om ons te bellen of te e-mailen. Dat kan sowieso altijd. Stuur uw -email naar fractie@zozoetermeer.nl. Zodra het verantwoord is komen we ook weer met Koffie & Zó! in de wijken. U kunt dat zien op de vaste plaats op deze website: Koffie & Zó!

Afvalbeleid

De fractie van Zó! Zoetermeer heeft tegen het nieuwe afvalbeleid gestemd. Wij vinden al jaren dat de gemeente voor PBD (Plastic, Blik en Drinkkarton) over moet stappen op nascheiden, net zoals veel grote gemeenten dat doen. Nascheiden betekent dat u PBD gewoon in de grijze bak kunt doen, en dat een fabriek het na het ophalen uitzoekt.

Daarnaast weten we dat veel bewoners het belangrijk vinden dat het grofvuil af en toe gratis opgehaald kan worden. Zó! Zoetermeer vindt dat kleine huishoudelijke apparaten in iedere wijk ingeleverd moet kunnen worden. Sowieso moet het afval niet om de 4 weken worden opgehaald, dat levert veel problemen op voor gezinnen die in de luiers zitten en ook voor mensen die kampen met incontinentie. Het verminderen van de hoeveelheid plastic vinden wij wel heel belangrijk. Dat betekent dat we daar allemaal - landelijke overheid, industrie, ondernemers en bewoners - op moeten letten. Maar allemaal extra bakken in de tuin vinden we géén goed idee. Bovendien vonden we de financiële afspraken van deze coalitie (als het afval goedkoper wordt en de afvalstoffenheffing daalt, zou de helft van het verschil worden toegevoegd aan de OZB) niet oké.

Zoals u weet werd het nieuwe afvalbeleid wel vastgesteld door de meerderheid van de raad. Vervolgens werd er een referendum aangevraagd. Uit de snelheid waarmee de ruim 5000 hand-tekeningen, nodig voor het referendum, werden opgehaald concludeerde Zó! dat er onvoldoende steun is voor het nieuwe beleid. Wij hebben aan de raad voorgesteld om dat nieuwe beleid te schrappen, en via een enquête uit te vinden voor welke maatregelen er wel en waarvoor geen draagvlak is. Dan zouden we geen duur referendum nodig hebben. Ook dat voorstel heeft het niet gehaald. Er is dus een referendum (wat een kleine ton kost). Wij kunnen ons dus goed voorstellen dat u 'nee' zegt tegen het nieuwe afvalbeleid. Als dat de uitkomst is, moet de raad nieuw beleid maken, en is wat ons betreft is alsnog een enquête nodig om goed uit te vinden wat u als bewoner wel en niet wilt.

U begrijpt: wat Zó! Zoetermeer betreft, zegt u gewoon NEE bij het referendum.

Gemeentelijke informatie over het referendum

Bouwplannen

Iedereen weet het: er is grote woningnood. Er is niet genoeg woonruimte voor jongeren die het huis uit willen, niet voor mensen die een gezin willen stichten, niet voor ouderen die hun eengezinswoning willen verruilen voor een goed appartement en we missen ook nog een heleboel zorgwoningen. Zó! Zoetermeer vindt het dan ook belangrijk dat er gebouwd wordt in Zoetermeer, maar we hebben daar wel een aantal kanttekeningen bij: Zoetermeer kan niet de woningnood van heel Nederland oplossen en ook niet van de randstad. Dus we moeten hier flink bouwen, maar tegelijkertijd moet de stad wel leefbaar blijven, zowel voor de nieuwe bewoners als voor u die hier al woont. We leggen hier graag uit hoe wij in de afgelopen periode hebben gestemd.

Entree

Om te beginnen speciale aandacht voor De Entree. Hoewel we veel zorgen hebben over het verkeer over de Afrikaweg, over de gelijkvloerse kruisingen en over de parkeergelegenheid hebben wij met de plannen ingestemd toen er sprake was van 3500 woningen. Toen dat werd opgekrikt tot 4500 woningen zijn we daar ook mee akkoord gegaan. Maar toen het college ook nog doorging met de mogelijkheid om door te gaan tot 5700 woningen hebben wij tegen gestemd. Wij hebben grote zorgen over de massiviteit van de plannen. We denken dat het qua parkeren een pobleem wordt, want er wordt nu teveel gedacht dat mensen volop gebruik zullen maken van deelauto's. Dat willen wij eerst zien. Een ander zorgpunt - wat geldt voor alle gebouwen met parkeergarages eronder - is dat er nog erg weinig regelgeving is over het opladen van elektrische auto's in die garages. Wij hopen dat de landelijke overheid snel komt met goede regelgeving voor de brandveiligheid bij het opladen.

Niet akkoord

Zó! Zoetermeer heeft tegen de volgende bouwplannen gestemd:

 • Martin Luther Kinglaan, omdat daarbij de laatste ruimte voor sportvelden is vervallen. Met het uitbreiden van de stad is er ook meer ruimte voor sport nodig, dus het bebouwen van deze grond vonden wij niet verstandig.
 • Kleurlaan, omdat er onvoldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners zijn geregeld. Dat legt nog meer druk op de parkeersituatie in het gebied.
 • Engelandlaan 140, ook omdat er onvoldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners zijn geregeld.

Zó! heeft ook tegen de nieuwe visie voor de Binnenstad gestemd. Grote delen van die visie - vooral meer groen, en meer water - vinden wij prima. Maar er staan ook een aantal woontorens in waarover te weinig met de omwonenden is overlegd. Zó! Zoetermeer is niet tegen woontorens, maar we vinden niet dat het overal kan.

Wel akkoord

 • Berkelseweg CRM-locatie
 • Berkelstroom
 • Du Meelaan
 • Dwarstocht
 • Edisonpark Kwadrant
 • Hugo de Grootlaan & Aletta Jacobslaan
 • Luxemburglaan 2
 • Markt 10 en Frankrijklaan (met uitzondering van bouwhoogtes)
 • Nutrihage
 • Optimalisatie Palenstein (deel C en G)
 • Plataanhout
 • Reigersblauw
 • Toverberg
 • Van Duvenvoordepad
 • Voorweg
 • Willem Dreeslaan
 • Zalkerbos

Initiatiefvoorstel 'Stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin'

Aan het begin van deze periode werd de gemeenteraad ineens geconfronteerd met een 'versnellingsagenda' met 'kavelpaspoorten'. Op basis van A4'tjes met minimale informatie werd besloten over allerlei bouwlocaties, in veel gevallen zelfs over enorme hoogbouw. Het college beweerde dat deze kavelpaspoorten alleen maar richtinggevend zouden zijn en de raad stelde de versnellingsagenda vast. Zó! Zoetermeer vond de versnellingsagenda veel te kort door de bocht, dus wij hebben ertegen gestemd. Maar democratie is democratie en het college ging gesteund door een ruime meerderheid van de raad aan de slag. Al snel bleken de kavelpaspoorten niet alleen maar richtinggevend, maar vooral 'in beton gegoten'. En van een versnelling is ons eigenlijk ook niets gebleken. Haastige spoed is zelden goed, zo bleek onder meer uit de plannen voor de Markt. Daar is nu veel geld voor uitgegeven om tot de conclusie te komen dat het op het ogenblik geen haalbare kaart is binnen het budget. Op veel plaatsen zijn omwonenden heel boos geworden doordat zij onvoldoende bij de plannen zijn betrokken.

Zó! Zoetermeer vindt dat het werken op basis van kavelpaspoorten geen succes is geworden. Maar... we hebben nog steeds bouwplannen nodig want de woningnood is hoog. Zó! heeft voorgesteld om in het vervolg niet over losse kavels te praten, maar te kijken naar bouwplannen en de directe omgeving. Dat hebben we gedaan met een initiatiefvoorstel 'Stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met de omwonenden vanaf het begin'. Dat is - na allerlei aanpassingen op verzoek van het college - aangenomen. De afspraak is dat er eerst een paar proefprojecten komen om te zien hoe het bevalt om vanaf het begin met de buurt te overleggen. Helaas zijn die proefprojecten al tot twee keer toe uitgesteld. We hopen dat het begin 2022 van de grond komt.

Overigens zal iedereen zich moeten realiseren dat het nooit zal lukken om aan ieders wensen tegemoet te komen, maar het scheelt natuurlijk sowieso als vanaf het begin duidelijk is wat de wensen zijn! Het college en de raad kunnen dan afwegen hoe de plannen zo passend mogelijk gemaakt kunnen worden.

Zorg & Wmo

Alle mensen die in Zoetermeer zorg nodig hebben, hebben gemerkt dat niet alles vlekkeloos is gelopen. En ook de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) waaronder onder andere het buurtwerk valt, ging met horten en stoten. We hadden natuurlijk te maken met een aantal calamiteiten. De grootste is natuurlijk de corona-pandemie. Wij hoeven niet uit te leggen hoe groot het effect is geweest op de zorg in de verpleeghuizen, op de thuiszorg, op de werkdruk bij de huisartsen, op de mogelijkheden van het ziekenhuis en ook in het stadhuis is keihard gewerkt om alles zo goed mogelijk op te vangen. Niet alles is goed gegaan, maar Zó! is er wel van overtuigd dat iedereen heel hard zijn best heeft gedaan om alles in goede banen te leiden.

Een andere calamiteit was deze periode ook het failliet gaan van de leverancier van de hulpmiddelen (rolstoelen en dergelijke). Eerst merkten de gehandicapten hoe de service steeds slechter werd en ook de levertijden werden langer en langer. Na het faillissement is de service met kunst- en vliegwerk overgenomen, en het duurde nog behoorlijk lang voor er nieuwe contracten waren met twee leveranciers. Sindsdien gaat het beter, maar Zó! Zoetermeer ziet nog steeds ruimte voor verbetering! We letten daar goed op!

We kregen heel veel klachten over het Wmo-loket. Terecht! Er is sprake van een groot capaciteitstekort. Hierdoor moeten cliënten - oude en nieuwe - veel te lang wachten voor hun Wmo-aanvraag of melding in behandeling wordt genomen. Zó! sprak en spreekt de wethouder er regelmatig op aan.

Helemaal fout ging het met buurtcentrum De Vlieger. Door bezuinigingen is het welzijnswerk op een andere leest geschoeid. Dat konden we begrijpen, maar de manier waarop De Vlieger werd gesloten vonden we een keiharde misser. Zó! Zoetermeer heeft direct aan de bel getrokken en geprobeerd om het besluit terug te draaien. Dat is niet gelukt (mede door de slechte financiële positie van de gemeente), maar we willen in de toekomst nooit meer dat een dergelijke wijziging zo slecht wordt georganiseerd!

Parkeerbeleid

Met de uitvoering van het parkeerbeleid ging het niet goed. Waar kantoren werden omgebouwd tot woningen - vooral in de binnenstad - werd er te weinig rekening gehouden met het aantal benodigde parkeerplaatsen. Het kostte ons veel energie om daar genoeg aandacht voor te krijgen. Ook het nieuwe parkeerbeleid - dat door een meerderheid van de raad is vastgesteld - vinden wij niet goed genoeg. Er wordt te veel gerekend op mensen die met het OV gaan of deelauto's gaan gebruiken. Wij denken dat het nog lang gaat duren voordat dat echt gebeurt. Zeker in de wijken waar géén parkeerregulering is, maar waar wel extra woningen komen, voorzien wij problemen. In de komende periode blijven we daar aandacht voor vragen!

Toegankelijkheid / Open stad

Sinds jaar en dag strijdt Zó! Zoetermeer voor een stad die toegankelijk en bruikbaar is voor gehandicapten. Dat is heel moeizaam. Aan de ene kant zeggen raadsleden en college allemaal dat het moet, maar tegelijkertijd wordt er in de uitvoering niet genoeg op gelet, en is er geen animo om echt in te grijpen. Sinds een aantal jaren hebben we gelukkig de Toegankelijkheidsraad, maar die zou een prominentere plaats moeten krijgen, en veel meer professionele ondersteuning! Zó! heeft het college er steeds op gewezen dat het beter moet, officiële vragen gesteld als het mis was gegaan, en we zijn van plan om daar gewoon mee door te gaan, net zo lang tot het een stuk beter is. Een voorbeeld is het CKC dat na de verbouwing geen goed gehandicaptentoilet meer had en ook de ingang was meer een hindernis dan een welkom. Uiteindelijk is dat gelukkig aangepast! Zó! Zoetermeer onderhoudt via een besloten groep op Facebook contact met een heleboel gehandicapten zodat we goed in beeld houden wat er gaande is!

Amendementen & moties

Met 2 zetels in de raad en een kleine fractie moet je natuurlijk heel hard werken om toch je inbreng te laten horen. We hebben voor u bijgehouden hoe hard we hebben geprobeerd om het beleid dat door het college werd voorgesteld aan te passen. Dat deden we natuurlijk vooral in het debat maar praatjes vullen geen gaatjes, dus om echt wijzigingen aan te brengen heb je amendementen en moties nodig. Met een amendement wijzig je het besluit. Met een motie vraag je om aanvullende maatregelen of om extra aandacht.

In de periode vanaf de verkiezingen in 2018 tot en met december 2021 werden er 405 amendementen ingediend door de raad. Daarvan werden er 115 door Zó! Zoetermeer opgesteld en ingediend: 46 amendementen van Zó! werden aangenomen, 16 werden ingetrokken en 53 verworpen. Er werden door de raad 701 moties ingediend. Daarvan waren er 128 van Zó! Zoetermeer. 50 moties werden verworpen, 38 werden er ingetrokken en 41 van onze moties werden aangenomen.

Hier vindt u een overzicht (216,0 KB) van de amendementen en moties.

Als er in de tweede kolom een letter staat is het een amendement, als er een cijfer staat is het een motie. In de eerste kolom staat de datum. Als u wilt weten hoe het er precies uitzag kunt u dat zien op de website van de gemeenteraad:

Amendementen

Moties

Een amendement of motie is aangenomen als een meerderheid van de raad voorstemt. Als dat niet het geval is heet dat 'verworpen'. Moties en amendementen worden ingetrokken (dus niet in stemming gebracht) als het college een toezegging doet waardoor stemming overbodig wordt. Zó! heeft soms ook ingetrokken omdat er al op voorhand te weinig steun was en vooral bij digitaal vergaderen het stemmen heel erg veel tijd kost.

Hieronder een aantal voorbeelden:

Behoud LangeLand en OC (124,2 KB)

Behouden extra handhavers (69,0 KB)

Jongerenwoningen in de gevangenis (115,5 KB)

Woontoren Luxemburglaan lager (78,2 KB)

Budget voor toegankelijkheid (66,3 KB)

Parkeren in De Entree (88,4 KB)

Ondersteuning Mantelzorgers (80,8 KB)

Ruimte voor buitensport (63,9 KB)

Zoetermeer steunt bewoners en ondernemers (100,8 KB)

Polderama Natuur Driemanspolder (79,2 KB)

Jeugdzorg effectief (84,7 KB)

Feiten versus complotdenken (75,5 KB)

Financiën voor de stad

Vanaf 2015 krijgt de gemeente te weinig geld van de regering voor alle taken die uitgevoerd moeten worden. Sinds 2019 is dat nog erger geworden. Op initiatief van Zó! Zoetermeer is de gemeenteraad van Zoetermeer in actie gekomen. Onder de noemer Raden in Verzet timmert het actiecomité aan de weg om in samenwerking met andere gemeenteraden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Doel is dat we als gemeenteraad de stad kunnen laten floreren en dat we kunnen stoppen met bezuinigen!