Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Bijdrage Najaarsdebat 2023

19 november 2023

Voorzitter,

Het leven draait niet om toekijken, maar om deelnemen. Als we werkelijk wat willen verbeteren in het leven van mensen, dan moeten we het voor mensen mogelijk maken om deel te nemen.

Zó! Zoetermeer bekijkt de ontwikkelingen in en om de stad vanuit dit uitgangspunt. Dat betekent dat we inspraak van inwoners willen stimuleren. Dat betekent dat we de stad zo willen inrichten dat het ook voor mensen met een handicap uitnodigt om deel te nemen. Dat betekent dat we willen dat mensen een baan hebben, of vrijwilligerswerk, of dagbesteding, of onderwijs om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daar werken we aan, en dat willen we blijven doen in de toekomst.

Als we de begroting lezen is het lastig optimistisch te blijven. Voor de korte termijn is er amper geld beschikbaar, en voor de lange termijn is er een heleboel geld tekort. De belangrijkste oorzaak van de onzekerheid over de toekomst is dat het rijk haar verantwoordelijkheden niet neemt. En dat betekent dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Er is dus geen ruimte om dure plannen te presenteren. We maken wel graag van de gelegenheid gebruik om onze mening te geven over onderdelen van de begroting.

Dan begin ik met de jeugdzorg. Het is belangrijk dat onze jeugd nu en in de toekomst op een gezonde manier deel kan nemen aan de samenleving, maar we zien dat de overschrijding van het budget bij de jeugdzorg buitengewoon fors is. De vraag naar jeugdzorg is enorm, dat komt ten dele doordat het aanbod enorm is. De prijsstijgingen zijn ook enorm. Het systeem loopt vast, met als gevolg dat er te weinig middelen en te weinig mensen zijn om kinderen te helpen die dringend hulp nodig hebben. Zó! Zoetermeer is van mening dat we die kinderen moeten kunnen blijven helpen. We zien ook zorgvragen waarbij de problematiek feitelijk niet bij de jeugdigen ligt, maar bij de ouders. Een voorbeeld daarvan zijn de vele vechtscheidingen. Dat ouders zulke hevige ruzie blijven maken dat ze er niet in slagen goede ouders te zijn. Dat ze elkaar zwartmaken. Dat kinderen emotioneel verwaarloosd raken, angstig worden en eenzaam zijn.

Voorzitter, in Zoetermeer hebben we het Scheidingspunt, dat is een organisatie van verschillende partners die hulp biedt voor, tijdens en na de scheiding. Volgens mij is deze organisatie bekend hier in de raad, maar we hebben gemerkt dat dat niet het geval is in de stad. We zouden graag zien dat het college zich inspant het Scheidingspunt wat meer bekendheid te geven. Daar hebben we een motie voor gemaakt en die dienen we in samen met de VVD, PDvZ, Zoetermeer Vooruit, PvdA en CDA.

De ontwikkelingen op het gebied van bestaanszekerheid zijn hoopgevend. In de begroting lezen we hierover een kort, samenvattend, plichtmatig en vooral ambtelijk blablaverhaal, maar in het memo van 1 november lezen we wat het college heeft gedaan en van plan is te doen op dit gebied. Wat ons betreft zijn er altijd te veel mensen die financieel in de knel zitten, en in het memo proeven wij dat het college de urgentie deelt om mensen te helpen, om te zorgen dat mensen met een kleine beurs ook kunnen deelnemen in de samenleving, en dat is wat hoopvol stemt.    

De achterstanden bij de Wmo zijn ingelopen, maar er blijft een gestage toename van de vraag door de vergrijzing en de lage eigen bijdrage, die voorlopig nog wel enkele jaren blijft. De druk blijft dus hoog en we maken ons daar zorgen over. Want de vraag zal de komende decennia alleen maar verder stijgen, dus dat heeft gevolgen voor de benodigde budgetten en de hoeveelheid personeel. We volgen de ontwikkelingen, zowel lokaal als landelijk, en wat we nadrukkelijk missen is de aanwas van meer zorgpersoneel. We zijn gewezen op het CIV Welzijn en Zorg, dat ook actief is in Zoetermeer. We willen van het college weten in hoeverre zij kunnen bijdragen aan een doorbraak op het gebied van meer handen aan het bed.

Goed nieuws is dat het aantal bomen deze raadsperiode is gestegen. In de afgelopen 16 maanden zijn er 848 bomen in Zoetermeer bijgekomen, en dat in een stad waarin we voortdurend met elkaar strijden om de invulling van die ruimte. Complimenten daarvoor. Daarnaast hebben we afgesproken dat het voor inwoners mogelijk moet worden om een voorstel in te dienen voor het verplaatsen of vervangen van overlastgevende bomen. Onze vraag is hoe het hiermee staat. Wordt daar al gebruik van gemaakt? Zo ja, wat zijn de ervaringen? Zo nee, komt hierover nog iets naar de raad?

Dan kom ik bij het programma Vrije Tijd. We wachten met smart op de verduurzaming van de gebouwen zoals die van het CKC en het Stadstheater, dus onze vraag aan het college is wanneer we daar eindelijk aan gaan beginnen. We begrijpen dat de prioriteit van projecten steeds bij woningbouw ligt, omdat dat de grootste opgave van het moment is. Maar als we 50 woningbouwprojecten tegelijk doen kunnen we misschien ook een projectleider missen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. We horen graag hoe het college daarin staat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de verbeteringen van de toegankelijkheid van de genoemde panden. Dat staat keurig vermeld in de digitale begroting, maar in de praktijk zien we daar nog niet veel van. Wat kunnen we precies verwachten en wanneer gaan we dat meemaken, is onze concrete vraag aan het college.

In de begroting lopen de getallen over de aantallen woningen een beetje door elkaar, dus daar durf ik niet veel over te zeggen. In de stad zien we dat er volop gebouwd wordt, dus dat is goed. Met uitzondering van het gebied van de Entree; daar wordt nog steeds niet gebouwd. Dus dat is niet goed. Intussen wordt voor dat gebied wel gesproken over tijdelijke invulling met evenementen. Voorzitter, wij waren aanwezig bij de eerste bijeenkomst daarover met de bewoners, en daar merkten we de behoefte om goede afspraken te maken. De zorgen liggen voornamelijk bij geluidsoverlast in de avond en nacht, en natuurlijk bij het parkeren. Hoe gaat het college die zorgen wegnemen?

Dan, voorzitter, veiligheid. Daar is altijd een hoop over te doen. We hebben geregeld te maken met allerlei vormen van geweld. Dat is afschuwelijk, en daar moeten we stevig tegen optreden. Of het nou gaat over het mishandelen van een trambestuurder, ontploffingen bij een woonhuis, of het in elkaar slaan van een meisje met z’n allen, het mag allemaal niet ongestraft blijven. Tegelijk gaat dit voornamelijk om incidenten. We lezen het niet in de krant, maar het aantal minderjarigen dat door de politie is geregistreerd als verdachte van een misdrijf is sinds 2010 gehalveerd. Dat is natuurlijk maar een cijfer, maar het geeft aan, zoals u weet, dat er een groot verschil is tussen het beeld dat we hebben van veiligheid, en de harde cijfers daarover. We gaan ervan uit dat het college eraan werkt om dat verschil te verkleinen, door zo zuiver mogelijk te communiceren over ontwikkelingen.

Wat verder opvalt in de begroting voor veiligheid en leefbaarheid is dat een aantal belangrijke posten tijdelijke dekking hebben. Onze handhavers, bijvoorbeeld, zijn nog steeds maar tijdelijk gedekt. We hopen dat het college hier rekening mee houdt als er plannen gemaakt worden voor bezuinigingen. Volgens Zó! Zoetermeer kunnen we het ons niet veroorloven om Team Handhaving af te schalen. Zij zijn te belangrijk voor de stad.  

Voorzitter, Zó! Zoetermeer is een lokale partij, wat betekent dat we ons steeds richten op wat het beste is voor Zoetermeer. We proberen de spanningen op het wereldtoneel daar buiten te laten, maar we zijn niet blind voor wat er gebeurt. We zien momenteel een hoop ellende in de wereld, en we merken we dat de sfeer ook hier in Zoetermeer soms gespannen is. De onzekere financiële situatie van de gemeente helpt niet om positief te blijven. Maar, het is onze stad, en we hebben de eer om daarvoor te mogen werken. Laten we dat zoveel als mogelijk met elkaar doen, en er het beste van maken.

Dank u.  

Door: Roel van der Vlies

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.