Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Raadsels met betrekking tot de GGD

15 juni 2012

Zoals bekend wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de financiële perikelen bij de GGD Zuid-Holland West. In Zoetermeer komt daar nog bij dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de gang van zaken intern, want waarom is bijvoorbeeld de gemeenteraad niet eerder door het college ingelicht? De uitslag van die onderzoeken verwachten we voor 1 juli, en we gaan het er op 4 juli over hebben in de gemeenteraad.

Momenteel is de GGD doende om de verslagen van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GGD (vanaf nu noem ik dat AB) op het internet te plaatsen. Dat was na 27 januari 2011 niet meer gebeurd, maar nu wordt dit rechtgezet en vandaag staan er ook verslagen van maart, mei, september en november 2011 op de website.

Dat is interessant om te lezen, zeker als je ze naast de besluitvorming in de raad legt.

Als voorbeeld volgen we het spoor van de begroting van de GGD voor 2012.

26 mei 2011

Het AB vergadert en op de agenda staat onder andere de ontwerpbegroting 2012. De leden van het AB beginnen direct te mopperen en stellen voor om de behandeling door te schuiven naar de volgende vergadering in september omdat er niet genoeg tijd was om de stukken van tevoren te bestuderen. (Doorschuiven kan eigenlijk niet omdat de begroting in juli vastgesteld en wel naar de provincie moet, en de gemeenteraden 6 weken de tijd moeten hebben om de stukken te bestuderen en te reageren.) Er wordt gezegd dat de provincie uitstel wel goed vindt, maar dat er dan extra toezicht zou kunnen komen. Aan de gemeenteraden wordt géén toestemming gevraagd, maar een aantal wethouders vindt het wel oervervelend dat het allemaal te laat is (ik vat het maar met mijn eigen woorden samen).

Daarna gaat het over de inhoud, en er blijkt behoorlijk wat onduidelijk te zijn. De leden van het AB hebben veel vragen. Daarna zie je in het verslag iets merkwaardigs:

De heer Bolte - lid van het AB maar ook de penningmeester in het Dagelijks Bestuur (DB) – komt tot de conclusie dat de begroting nog niet voldoende gereed is om te versturen naar de gemeenten. De begroting moet maar in het AB van september worden vastgesteld.

In de volgende alinea concludeert de voorzitter van het AB (de Zoetermeerse wethouder Frank Speel) dat de begroting wél als concept kan worden vastgesteld. Dus dat de begroting zoals besproken in deze AB-vergadering als concept kan worden voorgelegd aan de gemeenteraden, zodat zij hun mening kunnen geven.

Merkwaardig toch? De leden van het AB zitten met veel vragen, de penningmeester vindt de begroting nog niet goed genoeg voor de gemeenten maar de voorzitter vindt dat de gemeenteraden er wel vast naar kunnen kijken…

30 augustus 2011

De commissie Samenleving van Zoetermeer heeft de ontwerpbegroting op de agenda staan.

Bij de stukken zit een voorstel voor het besluit van de raad waarin onder andere staat:

Besluit 3.

‘De GGD Zuid Holland West te complimenteren met de kwaliteit van producten zoals de OGGZ-monitor en de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenningen in een periode waarin de organisatie zo aan verandering onderhevig is.’

Besluit 4.

‘Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland West het gevoelen over de begroting 2012 mee te delen. Concluderend is het gevoelen over de begroting, als volgt:

a. De opbouw van de begroting is met de drieslag van OGZ, JGZ en frictiekosten en de inwonerbijdrage per onderdeel transparant.

b. Het budget van de OGZ voor 2012 is te hoog, hetgeen in tijden van krimp niet aanvaardbaar is. Ter oplossing stellen we het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Holland West voor de begroting 2012 als volgt aan te passen:

i. De post frictiekosten uit het OGZ-budget te halen en bij de JGZ onder te brengen.

ii. De prijscompensatie maar voor een derde van het geraamde bedrag mee te nemen.

iii. De frictiekosten actief af te bouwen tot 0 in 2015 en daarbij niet te rekenen op fusie met de GGD Den Haag.

c. Over de kosten van de JGZ is, door het ontbreken van de begroting van de stichting, nog geen compleet beeld te vormen. Dat stelt ons teleur.

Dat is best bijzonder. Het Algemeen Bestuur van de GGD had nog een heleboel vragen, maar het college – portefeuillehouder wethouder Speel – stelt de raad voor om als zienswijze te melden dat de opbouw van de begroting transparant is (besluit 4.a).

Persoonlijk vond ik de ontwerpbegroting helemaal niet zo transparant dus ik ging met een lijst met vragen, opmerkingen en kritische kanttekeningen naar deze commissie. Maar wat gebeurt er? Een collega stelt in de commissie voor om er maar niet over te spreken en het als hamerstuk op de agenda van de raad te zetten. Ik ben het daar niet mee eens, maar de meeste commissieleden – wellicht gerustgesteld door het voorgestelde besluit – vinden het wel een goed idee om het niet te bespreken. Het stuk gaat dus naar de zogenaamde ‘conform’ lijst van de raad van 12 september.

9 september 2011

Zonder begeleidend schrijven, stuurt de griffie de raadsleden een brief van het College aan het AB van de GGD naar de raad. Er staat geen datum op.

De brief begint met:

Onder voorbehoud van het definitieve raadsbesluit van 12 september 2011 over de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 2012 van de GGD, maken wij u het gevoelen van de raad van Zoetermeer over beide stukken kenbaar. Deze reactie kunt u betrekken bij de voorbereiding van de AB vergadering van 15 september a.s. Mocht de behandeling in de raad op 12 september 2011 daar aanleiding toe geven, dan brengen wij aanvullingen ter vergadering mondeling in.

Ik ga er dus vanuit dat deze brief al gestuurd is, of verstuurd wordt vóór 12 september 2011.

In de brief - Lees hem hier in zijn geheel - is de reactie van ‘Zoetermeer’ minder lovend dan in het raadsbesluit. De complimenten van besluit 3 uit het raadsvoorstel zijn niet te vinden. Er wordt gemopperd over het proces. Men noemt de opbouw van de begroting nog wel transparant, maar er staat bij: ‘De uitsplitsing in frictiekosten kan echter nog beter.’

De brief besluit met:

Samenvattend stellen wij het AB van de GGD voor om de begroting 2012 als volgt aan de passen:

De post niet frictiekosten uit het OGZ budget te halen, als frictiekosten zichtbaar te maken en bij het JGZ deel van de begroting op te nemen.

De prijscompensatie maar voor een derde deel van het geraamde bedrag mee te nemen.

De frictiekosten GGD, in casu de overmatige overhead, actief af te bouwen tot 0, uiterlijk 2015, en daarbij niet te rekenen op de fusie met Den Haag.

Als je het vergelijkt zitten er dus nogal wat verschillen tussen het voorgestelde raadsbesluit, en deze brief. Ook merkwaardig – maar dat zie ik nu pas – is dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over de 'post frictiekosten' en in de brief over de 'post niet frictiekosten'.

Kortom: we hebben een raadsbesluit met het een er in, en een verzonden brief met andere dingen en vooral ook een andere toonzetting.

12 september 2011

De raadsbehandeling. De voorzitter, burgemeester Waaijer, zegt bij aanvang van de vergadering:

Voorts deel ik u mee dat, vooruitlopend op het besluit van de raad, het college op 9 september aan het AB van de GGD-West een reactie heeft gegeven op de jaarrekening 2010 en de begroting 2012.

Voor wie dit raar vindt: Het is ook raar. Van de week ben ik uit een commissie weggegaan omdat de burgemeester te kennen gaf dat bij het commentaar op de stukken van de veiligheidsregio ook niet echt gewacht kon worden op het besluit dat de raad op 2 juli gaat nemen. Ik vind het een rare gewoonte van ons college om vooruit te lopen op raadsbesluiten en ik vind het erg arrogant dat ze zo weinig respect hebben voor de raad. De stukken komen feitelijk veel te laat om ze degelijk te bestuderen of om er met andere raden over te praten. Vaak staat er in de Gemeenschappelijke Regeling dat we ze 6 weken voor de behandeling moeten hebben, maar in de praktijk is het meestal maar 10 dagen voor je er in de commissie over moet spreken. Dat lukt raadsleden niet, en dan gaan ze af op het college, en keuren het blindelings goed...

Maar goed de raad moet op 12 september besluiten en het college heeft blijkbaar een brief gestuurd op 9 september en gezegd dat eventuele aanvullingen mondeling in de vergadering van het AB van 15 september ingebracht zullen worden.

Ik vind het een raar gedoe, en zeg als stemverklaring bij het doorhameren van het besluit:

Toen de commissie besloot om de jaarstukken van de GGD onbesproken te laten, nam Leefbaar Zoetermeer (we heten Zó! Zoetermeer sinds 1.1.2012) zich voor om vanavond aantekening te vragen. Dat doen wij in zoverre niet precies, omdat wij vrijdagmiddag per mail de brief met de zienswijze ontvingen: in die brief staat een en ander een stuk pittiger dan in het voorstel. Dus wij stemmen vanavond in met die conceptbrief en niet met het voorstel. Het is overigens wel heel merkwaardig dat wij op vrijdagmiddag over de mail nog iets krijgen waarin iets staat ten behoeve van de raad van maandag.

Maar de rest van de raad besluit dus niets over de op 9 september verzonden brief, maar stemt in met het raadsvoorstel van 30 augustus.

15 september 2011

Vergadering van het AB van de GGD. Er wordt vanaf het begin gemopperd door praktisch alle AB-leden. De gang van zaken is niet helder. De raad van Midden Delfland gaat niet akkoord met de begroting, etc.

De voorzitter van zowel AB als DB, tevens wethouder van Zoetermeer meldt dat de gemeenteraad van Zoetermeer de zienswijze heeft vastgesteld als hamerstuk.

Raadsel: welke zienswijze? De raad heeft ingestemd met het besluit (zie de commissie van 30 augustus en de raad van 12 september) maar er is volgens de burgemeester ook een brief van 9 september.

Bij de ingekomen stukken van het AB is de brief van 9 september – waarover de burgemeester het op 12 september had - niet opgenomen.

17 november 2011

In het verslag van het AB van 17 november is te zien dat er een brief van Zoetermeer bij de ingekomen stukken zit over o.a. de begroting van 2012. Gedateerd op… nee niet 9 september, maar 15 september.

Gek hè? De burgemeester zegt op 12 september dat er op 9 september een brief is uitgegaan met een zienswijze. Op 12 september neemt de raad feitelijk een ander besluit. In het AB van 15 september zegt wethouder Speel alleen dat er een hamerslag-besluit is genomen. De brief van 9 september lijkt niet te zijn aangekomen bij de GGD. Wat zou er nou gestaan hebben in die brief van 15 september??? Is dat de brief van 9 september? Of is dat conform het voorstel zoals op 12 september besloten?

Als je alle stukken leest dan zijn er heel veel van dit soort vragen. Wat te denken van de 1e marap (een soort tussenbericht over de voortgang) waarvan de bespreking steeds vooruitgeschoven wordt, maar waarvan in een verslag ineens staat dat ie al besproken is. Was dat dan in een geheime vergadering? En waarom was dat dan geheim? En waarom wordt zo’n stuk almaar niet besproken in het AB?

Vóór 1 juli krijgen we antwoord. Ik ben heel benieuwd hoe het zit met  deze raadsels. Voorlopig heb ik een heleboel (detail-)vragen. Daar schaam ik me helemaal niet voor, want ik denk dat raadsleden zich veel meer moeten bemoeien met de inhoud van bijvoorbeeld zo’n begroting, en het naadje van de kous moeten willen weten. Dat hoort bij onze controlerende taak. Ik hoop ook dat we een volgende keer zo’n begroting uitgebreid in de commissie doornemen.

Wordt binnenkort vervolgd!

Door: Marijke Van der Meer

Naar nieuwslijst

Reacties

Nog geen reacties

Laat reactie achter

Zó! Zoetermeer behoudt zich het recht voor reacties die beledigend of aanstootgevend zijn of anderszins grof taalgebruik bevatten niet te plaatsen.

Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door onze medewerkers.

captcha

Neem de letters van het plaatje over in het invoerveld.