Wordt lid van Zó! Zoetermeer en help onze toekomst te bepalen: Lid worden

Afvalreferendum

Zie hier de uitslag

Zó! Zoetermeer adviseert om NEE te stemmen.

Op 14, 15 en 16 maart kunt u niet alleen stemmen op de kandidaten voor de gemeenteraad maar u kunt ook JA of NEE zeggen tegen het nieuwe afvalbeleid.

Zó! Zoetermeer was al tegen toen de raad over het afvalbeleid stemde, maar er was een meerderheid in de raad (VVD, D66, CDA, GL, FvdB, en LHN) vóór. Gelukkig werd het initiatief genomen om een referendum te houden én waren direct al duizenden mensen bereid om het referendumverzoek te ondersteunen. Dus nu mag u kiezen. Zie de vraagstelling onder het plaatje onderaan de pagina.

Zó! Zoetermeer heeft tegen het afvalbeleid gestemd omdat we vinden dat

 • Zoetermeer voor Plastic Blik en Drankkarton (PBD) moet overstappen op nascheiding zoals veel grote gemeenten nu al doen. (Dat betekent dat u PBD niet meer apart hoeft te houden in keuken of tuin, maar dat u het gewoon kunt weggooien en een fabriek het uit het afval haalt. Dat scheelt bij u thuis, maar dat scheelt ook bij het ophalen van het afval.)
 • Het afval iedere 2 weken opgehaald moet worden en niet om de 4 weken.
 • Grofvuil gratis moet blijven zoals het nu geregeld is.
 • In het nieuwe beleid te weinig rekening is gehouden met huishoudens met veel afval (zoals voor luiers voor kinderen en voor mensen die incontinent zijn).
 • Kleine huishoudelijke apparaten veel meer in de buurt weggebracht moeten kunnen worden.

Het is ook nog belangrijk om te weten dat lagere kosten voor het verwerken van afval maar voor een derde deel verrekend zal worden in de afvalstoffenheffingen en dat tweede derde waarschijnlijk terugkomt als extra verhoging op de OZB. Want het college heeft aan de raad het volgende voorgesteld:

Op het gebied van de afvalinzameling is veel voordeel te behalen door afvalscheiding te stimuleren. Met maatregelen die de bronscheiding bevorderen neemt de hoeveelheid restafval af. Daarmee zorgen deze maatregelen in de eerste plaats voor een positieve bijdrage aan de milieudoelstelling. In de tweede plaats nemen de kosten af omdat een kleinere hoeveelheid afval hoeft te worden ingezameld en verwerkt. Dit leidt tot een lagere afvalstoffenheffing, omdat ook minder opbrengst nodig is om de lagere kosten te kunnen betalen. Uitgangspunt is dat voor een huishouden met gemiddeld scheidingsgedrag de afvalstoffenheffing daalt. Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een lagere afvalstoffenheffing, willen wij dit financiële voordeel voor twee derde deel ten gunste brengen van de begroting door een aanpassing van het OZB-tarief (onroerende zaakbelasting).

Zó! Zoetermeer heeft op zich wel begrip voor dit gegoochel met de belastingen, want Zoetermeer heeft financiële problemen, maar er is niet erg helder over gecommuniceerd en dat vinden we niet goed.

Diftar / Afval betalen per keer?

Voorlopig - de komende 4 jaar - wil Zó! Zoetermeer niet overstappen op een systeem waarbij mensen per keer moeten betalen voor het afval. Wij willen eerst kijken hoe het gaat met de hoeveelheid restafval als we zijn overgestapt op het nascheiden en allerlei andere maatregelen (communicatie, milieu-eilanden in de buurt, etc.) zijn doorgevoerd. Daarna wil Zó! Zoetermeer bekijken of er iets moet gebeuren op basis van de hoeveelheid afval dat per huishouden wordt ingeleverd. Uitgangspunt moet dan sowieso zijn: ‘normaal’ gedrag moet niets extra’s kosten. Maar voorlopig is Zó! Zoetermeer dus géén voorstander van ‘diftar’.

 

Referendum

Als minstens 30% van de kiezers een stem heeft uitgebracht is het referendum geldig. Het referendum is niet bindend, dus de nieuwe raad kan de uitslag naast zich neerleggen, maar we denken niet dat dat zal gebeuren. Zó! Zoetermeer zal de uitslag in ieder geval respecteren.

Als u in meerderheid JA stemt wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. Als u in meerderheid NEE stemt dan wordt het nieuwe afvalbeleid NIET ingevoerd. Dat betekent niet dat alles voor eeuwig hetzelfde blijft. Zó! wil bijvoorbeeld dat we overgaan op nascheiding en er zijn meer partijen die dat graag willen. Uw NEE betekent in ieder geval dat alles voorlopig hetzelfde blijft en dat de nieuwe raad gaat bekijken of er nog veranderingen doorgevoerd gaan worden. Wij houden u op de hoogte. Voor nu is ons advies dus: stem NEE.

Dit is de vraag die aan u wordt gesteld:

Referendum Afvalbeleid

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er nieuw afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is het invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld.

Het nieuwe afvalbeleid wordt hieronder in het kort uitgelegd.

Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?

JA / NEE

Het nieuwe afvalbeleid moet ervoor zorgen dat de kosten voor het ophalen en verwerken van afval dalen. Belangrijk is dat het afval zo goed gescheiden wordt dat er veel minder restafval overblijft. De belangrijkste punten staan hieronder.

 1. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafval. (Op dit moment gooien Zoetermeerders gemiddeld 230 kilo restafval per persoon per jaar weg.)
 1. Om dit doel te bereiken is het plan ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’ opgesteld. Dat betekent het volgende:
 1. De gemeente stopt met het gratis ophalen van grofvuil aan huis. Ophalen van grofvuil gaat (vanaf) 42 euro per keer kosten. Voor mensen met een ZoetermeerPas is het mogelijk om één keer per jaar 32 euro korting te krijgen voor het ophalen van het grofvuil.
 1. Er komt een onderzoek over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Gekeken wordt wat het beste is: iedereen houdt plastic, blik en drinkpakken apart (dat heet bronscheiden) of iedereen kan plastic, blik en drinkpakken bij het gewone afval gooien en dat wordt er dan later door een bedrijf uitgehaald (dat heet nascheiden). Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek komen er extra ondergrondse containers om het plastic, blik en de drinkpakken in te verzamelen voor die huishoudens (Zoetermeerders/gezinnen) die nu hun afval weggooien in ondergrondse containers.

Bij het onderzoek naar bronscheiding of nascheiding moet in ieder geval worden gekeken of het de gemeente minder geld kost, of er minder restafval overblijft, wat de keuze voor gevolgen heeft voor de korte termijn en de lange termijn, en wat de risico’s zouden zijn.

 1. Alle huishoudens die nu een groene en grijze afvalbak (“kliko”) van de gemeente hebben krijgen een extra afvalbak. Deze nieuwe afvalbak is bedoeld om plastic, blik en drinkpakken (PBD) in weg te gooien. Die nieuwe afvalbak wordt één keer in de 4 weken geleegd door de gemeente. Mensen die deze extra afvalbak niet willen kunnen hem weer laten ophalen.
 1. De grijze afvalbakken voor het restafval worden maximaal één keer in de 4 weken door de gemeente geleegd. (De groene GFT-afvalbakken worden even vaak geleegd als nu, een keer per 2 weken.)
 1. De gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden. Dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet.

Voor mensen met een laag inkomen die voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen, komt er een regeling waarbij zij gratis één keer per week een afvalzak kunnen weggooien of één keer per 4 weken de restafvalbak kunnen laten legen.

 1. De gemeente gaat deze nieuwe maatregelen uitleggen aan iedereen, en reclame maken voor het op de juiste manier scheiden van het afval.